บริการสอบถามรายละเอียดข้อมูลหนังสือผู้ทำการในเรือ

บริการนี้มีไว้สำหรับ บริษัท,หน่วยงาน หรือ รัฐใดๆ ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและการมีผลใช้ได้ ของประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ และประกาศนียบัตรรับรองที่ออกโดยรัฐบาลไทย กรุณาใส่หมายเลขประกาศนียบัตร และกด "ส่ง"

 

                                                  กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
                                                  Email :seafarers@md.go.th, TEL : +662-233-1311

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง:

เลขประจำตัวคนประจำเรือ SID:

 

เลขที่หนังสือคนประจำเรือ:

 
 

ชื่อ – นามสกุล :

วันที่เกิด :

ลำดับ เลขที่หนังสือ ออกโดย วันที่ออก วันที่หมดอายุ สถานะ