บริการข้อมูลประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ

บริการนี้มีไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และสถานะ ของประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือ และประกาศนียบัตรรับรองที่ออกโดยรัฐบาลไทย

 

      หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์
      seafarers@md.go.th หรือโทร 022331311-8 ต่อ 230

กรุณากรอกข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และกด "ค้นหา"

หมายเลขประกาศนียบัตร :

เลขที่ประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง :  

เลขประจำตัวคนประจำเรือ SID :

 

เลขที่หนังสือคนประจำเรือ :

 

*(ไม่ต้องใส่ช่องว่าง หรือใส่เครื่องหมายคั่น (-) ระหว่างตัวอักษร และตัวเลข)

ชื่อผู้ถือ :

วันที่เกิด :

ที่ ประเภท เลขที่ ประกาศนียบัตร วันที่ออก วันที่หมดอายุ สถานะ